English page Verkkosivu suomeksi

Tidiga insatser för sårbara familjer

  • Välfärdspolitik

Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012. Nordens välfärdscenter fick uppdraget att driva detta projekt. Syftet var att sprida kunskap om tidiga insatser, i första hand för familjer med barn före skolåldern. Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att förhindra marginalisering. I dag vet vi att en stor del av de barn som redan under förskoletiden visar tecken på att inte må bra, får fortsatta problem under tonåren.

Inspirationshäften

Det mest noterbara resultatet från projektet är tre inspirationshäften som vi hoppas ska spridas i Norden och gärna också utanför. Häftena finns på danska, finska, isländska, norska, svenska och engelska.

Dansk flagga Danska

1. Tidlige indsatser for børn og familier
2. Udvikling af nordiske familiecentre
3. Unge gør en forskel!

 Finska

1. Varhainen tuki lapsille ja perheille
2. Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen
3. Nuorilla on v��liä!

 Isländska

1. Snemmbær úrræði fyrir börn og fjölskyldur
2. Þróun fjölskyldumiðstöðva á Norðurlöndum
3. Ungt fólk hefur áhrif!

Norsk flagga Norska

1. Tidlig innsats overfor barn og familier
2. Utvikling av nordiske familiesentre
3. Unge gjør en forskjell!

Svensk flagga Svenska

1. Tidiga insatser för barn och familjer
2. Utveckling av nordiska familjecentraler
3. Unga gör skillnad!

Englesk flagga English

1. Early intervention for children and families
2. Development of Nordic family centres
3. Children make a difference!

 


Om projekt och inspirationshäften

Aktuell forskning om risk- och skyddsfaktorer

Under de senaste decennierna har vi fått kraftigt ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn och familjer. Kunskapen behöver nå ut till fler yrkesgrupper och frivilliga organisationer som möter barn före skolåldern.

I inspirationshäftet "Tidiga insatser för barn och familjer" sammanställs forskningskunskap om risk- och skyddsfaktorer. Tanken med detta inspirationshäfte, liksom de övriga, är att kunskapen ska spridas i Norden och användas i utvecklingsprojekt som handlar om tidiga insatser till barn och familjer.

Lovande exempel på tidiga interventioner i Norden

Den kartläggning som genomfördes före projektets start har bearbetats med fokus på lovande projekt. En utförligare beskrivning av lovande interventioner har tagits fram och kan spridas inom Norden. I och med att projektet avslutas, överlämnas resultatet till politiker och andra beslutsfattare.

Förenklad tillgång till service

I de nordiska länderna växer det fram olika verksamheter som ska underlätta för barnfamiljer att tidigt få stöd. Brukare ska kunna vända sig till ett enda hus för att få olika slags stöd: one-stop-shops, familjecentraler och liknande.
I inspirationshäftet "Utveckling av nordiska familjecentraler" föreslår vi åtta sätt att förbättra arbetet.

Låt barnens röst höras

Ett flertal frivilliga organisationer inom Norden har utvecklat metoder för att lyfta barns och ungdomars röst till politiker och beslutsfattare. Vad anser socialt utsatta ungdomar om hur man kan hjälpa barn i svåra situationer?

Under projektets gång har tre samlingar med ungdomar genomförts i Norge, Finland och Danmark med hjälp av den norska föreningen Voksne for Barn.

Ungdomarnas åsikter kommer fram dels i inspirationshäftet "Unga gör skillnad!" dels i filmen med samma namn som är en integrerad del av inspirationshäftet.

Anna Gärdegård

Sidansvarig

Anna Gärdegård

Projektledare/seniorrådgivare

+46 70 265 56 52

Senast uppdaterad

2017-04-27

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet