English page Verkkosivu suomeksi

Avslutade projekt

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Barnfattigdom
I samarbete med NORDBUK tog Nordens välfärdscenter fram en rapport som visar att bara Norge tar helhetsgrepp på barnfattigdom (2015). Även övriga nordiska länder erbjuder insatser men de är sällan samordnade mellan olika aktörer. Projektet har även producerat filmer där de unga själva berättar om sin uppväxt under ekonomiskt krassa förhållanden.

Barn i fosterhem/familjehem: Nordens barn - fokus på barn i fosterhem
Projektet "Nordens barn - fokus på barn i fosterhem" har samlat in kunskap om exempel på insatser som förbättrar situationen för barn i familjehem. 

Mobiltelefoner som kognitiv støtte, 2009/2010
Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD og Asperger syndrom.

NOFAM
Under 2012 etablerade Nordens ´välfärdscenter ett permanent familjepolitiskt forum, Nofam, i syfte att stimulera erfarenhetsutbytet om familjepolitiska frågor mellan nordiska tjänstemän. Nätverket lyfter fram aktuellt lagstiftnings- och utredningsarbete samt forskning som tangerar familje- och barnpolitik.

NQF-Inclusive
Många personer har svårt att få ett officiellt befullmäktigad utbildning. Dit hör t.ex. personer med utvecklingsstörning eller andra personer med funktionsnedsättningar. Utan officiellt godkänd utbildning är det svårt att få arbete.

Psykisk helse hos familjer med barn med handicap i Kaliningrad region
Projektet tager udgangspunkt i et afsluttet samarbejdsprogram mellem NMR, Nordvestrusland, Kaliningrad og de 3 baltiske lande rettet mod forældre med et barn med handicap.

Rätten till eget hem
Genom projektet "Rätten till eget hem" har Nordens välfärdscenter kartlagt den kunskap som finns om boende och dess utveckling för vuxna med funktionsnedsättning. 

Tidiga insatser för sårbara familjer
Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012.

Utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionshinder står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Detta gäller i låg- såväl som högkonjunktur. Projektet berör utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad

2017-04-26

Nyckelord

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet