English page Verkkosivu suomeksi

Får personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

  • Funktionshinder
mar
2014
11

Nordens välfärdscenter har på upp­drag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situationen för perso­ner med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet visar att ökad kunskap behövs för att säkerställa likvärdigt stöd för denna grupp.

Det samiska området Sápmi sträcker sig över Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Nordens välfärdscenter har därför inkluderat alla dessa länder i förstudien om levnadsvillkoren för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet med studien visar att forskning saknas och att kunskapsunderlag behöver utvecklas. Projektledaren för studien, Kaisa Huuva, menar att okunskapen är ett stort problem.

-  Vi vet inte idag om samer med funktionsnedsättning får ett likvärdigt stöd som andra medborgare. Vi vet inte hur de blir bemötta och om de känner förtroende och tillit till de offentliga välfärdstjänsterna.

Fördomar kan påverka efterfrågan av stödinsatser
Huuva menar att fördomar och bristen på kunskap om samiska frågor kan innebära att denna grupp undviker att söka stöd hos brukarorganisationerna. Då är det inte tal om ett likvärdigt stöd. Då är det ett strukturellt problem.

-  Därför är kunskap viktigt, både om samiska frågor generellt och om människor med funktionsnedsättningar och som har en samisk bakgrund. Till syvende och sist handlar det om alla människors lika värde.

Förprojektet blir starten för en process som i slutänden ska resultera i bättre kunskaper om livsvillkoren för personer i denna grupp. Nordens välfärdscenters underlag beskriver och sammanställer de fåtal studier och relevant litteratur som finns med fokus på personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning.

Framsida, blå bakgrund med texten Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

 Förstudien Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund kan laddas ned här

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet