English page Verkkosivu suomeksi

En lyckad upphandling förutsätter samverkan med brukare och klienter

  • Folkhälsa
aug
2016
10

Nordens välfärdscenters nya rapport Upphandling av missbruksvård i Norden utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling av missbrukstjänster i de nordiska länderna.

– Vårt servicesystem blir allt mer mångfacetterat och det är viktigt att veta hur de offentliga upphandlingarna förändrar det Norden som bygger på den traditionella nordiska välfärdsmodellen. Det är i synnerhet väsentligt att granska hur upphandlingarna inverkar på vår förmåga att ta hand om de allra svagaste, säger projektledare Taina Schneider.

– Personer med missbruksproblem är särskilt sårbara och har inte en lika stark ställning som andra medborgare. Hjälpen handlar ofta om att tillgodose människors primära behov och grundläggande rättigheter, poängterar Schneider.

I utredningen betonas att upphandling inte är det samma som konkurrensutsättning. En lyckad upphandling av missbruksvård förutsätter branschövergripande kompetens, gott ledarskap genom hela upphandlingsprocessen och samarbetsvilja. Utredningen lyfter fram flera exempel på god praxis.

– En upphandlingsprocess bör vara strategisk, vilket också kan betyda att upphandling inte alltid är den bästa lösningen. Vid en upphandling bör man i synnerhet satsa på planeringen utgående från klienternas behov och en utveckling av verksamheten under avtalstiden, konstaterar Schneider.

Upphandlingsprocessen bör genomsyras av ett kvalitetsperspektiv. Likaså betonas att samarbete mellan upphandlare, vårdproducenter och framförallt brukare/klienter är viktigt i alla skeden av processen. Dessa aspekter framhävs i samtliga länder.

– Det grundläggande för att säkra en god kvalitet och minimera riskerna är att utreda vilka behov klienterna verkligen har, säger Schneider.

Rapporten betonar vikten av att stärka kompetensen bland alla centrala aktörer i en upphandlingsprocess. I utredningen föreslås bland annat att en handbok om upphandling av missbrukstjänster tas fram som ett nordiskt samarbete.

Som en fortsättning på utredningsarbetet föreslår Schneider att man ur olika perspektiv granskar hur upphandlingen av missbrukstjänster utförs i Norden i praktiken och vilka effekterna är.

- I och med att ramarna och målsättningarna är så lika i de nordiska länderna kan vi lära oss av varandras misstag och goda exempel, säger Schneider.

Alla nordiska länder, förutom Island, är inkluderade i utredningen.

Upphandling av missbruksvård i Norden. En rapport om upphandlingens styrning: ramverk, centrala budskap, utmaningar och god praxis

Ytterligare information:
planerare Taina Schneider, tfn 029 524 7842, e-post: (på finska)
docent, chefredaktör Kerstin Stenius, Nordens välfärdscenter, tfn 040 060 4320, e-post:

Projektledare Taina Schneider

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet