English page Verkkosivu suomeksi

Arbetsmiljön- den glömda pusselbiten i skoldebatten

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
jul
2014
4

Att det finns ett samband mellan god arbetsmiljön och hur arbetstagarna presterar på jobbet är det få som ifrågasätter. Men när det gäller Sverige största arbetsplats, skolan är det få som gör den kopplingen.

Nordens välfärdcenter arrangerade i samarbete med Norden i Fokus ett seminarium i Almedalen med forskare, politiker och elever för att lyfta frågan.

- När skolfrågan diskuteras i medierna och i politiken handlar debatten oftast om ordning och reda och kunskapskrav. Vad som inte lyfts fram är den växande andelen unga som drabbas av psykisk ohälsa, stress och mobbning. Samtidigt visar forskningen att dessa tre utgör huvudfaktorerna till försämrade resultat och skolavhopp.

Peter Johnsson (S), Betty Malmberg (M), Curt Hagquist, Karlstads universitet, Lena Nilsson, Högskolan i Väst, Arvid Nordvall, Sveriges Ungdomsråd, Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens Välfärdscenter

Det hävdade professor Curt Hagquist vid Karlstads universitet. Vid seminariet presentade han en kommande rapport där nordiska elevers skolsituation och psykisk hälsa jämförs. Rapporten är en del av Nordens välfärdscenters projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning".

- Sverige hamnar i topp bland de nordiska länderna när det gäller psykisk ohälsa bland unga, medan Danmark uppvisar det lägsta antalet. Finland är det land som ligger närmast Sverige. Här ökar framför allt den psykisk ohälsa bland flickor.

Curt Hagquist pekade på att diskussionen kring krisen i skolan och ungas psykiska hälsa följer parallella spår utan att mötas. I t.ex. svenska skolverkets analys över försämrade PISA-resultat, saknas helt den ökande psykiska ohälsan bland eleverna.

Arvid Nordvall från Sveriges ungdomsråd deltog i debatten. Arvid går första året i gymnasiet i Gällivare och har själv upplevt hur stress och oro påverkat hans skolresultat.

- Jag har ibland funderat på att hoppa av och jag känner många elever som inte klarar av sin vardag på grund av oro och mobbing. Samtidigt har många ungdomar inte har någonstans att vända sig när de mår dåligt. Det finns t.ex. ingen kurator på ungdomsmottagningen i min kommun och det är långa köer till elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Lena Nilsson, docent i pedagogik Högskolan i Väst forskar kring arbetsmiljö och hon menar att arbetsmiljön i skolan är väldigt outforskat.

- En god arbetsmiljö i skolan är en förutsättning för att eleverna ska trivas och ha möjlighet att prestera. Samtidigt vet vi att den fysiska arbetsmiljön är bedrövlig och det samma gäller ofta även den pedagogiska arbetsmiljön.

Betty Malmberg (M), ledamot i Utbildningsutskottet välkomnar Nordens välfärdscenterss arbete.

-Det bra att den ökade ohälsan bland skolelever lyfts fram, inte minst för att vi politiker får en delvis annan bild presenterad för oss av Skolverket och Socialstyrelsens rapporter. Där ges en bild av att mobbingen och utanförskapet i skolan tvärt om minskat.

Hon får med håll av Peter Johnsson (S), Nordiska rådets svenska delegation:

- Självklart ska vi tänka lika kring ungas arbetsmiljö och äldres arbetsmiljö. Sedan är det viktigt att stärka vuxenutbildningen, så att alla erbjuds fler chanser i livet.

Läs mer om vårt projekt om ungas psykiska hälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet