English page Verkkosivu suomeksi

Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser

  • Funktionshinder

Rapporten "Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse" lanserades vid ett seminarium i Campus Harstad, Norge, den 25 april. Rapporten är dels slutrapport i ett norskt projekt, "Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn", dels en delrapport i Nordens Välfärdscenters projekt "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund".

Bild över campusbyggnaden i Harstad

UNDER LANSERINGSSEMINARIET presenterade de norska forskarna sin rapport och diskuterade resultaten med andra forskare och övriga deltagare i seminariet.

SYFTET var att öka förståelsen kring situationen för samer med funktionsnedsättning mot bakgrund av att det finns mycket lite befintlig kunskap om temat.

PROJEKTET "Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk
bakgrunn" hade en tredelad problemställning:

  • Hur upplever samer med funktionsnedsättning sin vardag?
  • Hur upplever samer med funktionsnedsättning viktiga övergångar i livet?
  • Hur deltar samer med funktionsnedsättning i demokratiska processer?

INNEHÅLLET i rapporten grundar sig på 31 intervjuer med samer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Studien pekar på flera förhållanden som hindrar personer med samisk bakgrund och funktionsnedsättning från att få likvärdig välfärdsservice som övriga befolkningen. Samhället erbjuder standardiserade tjänster som är anpassade till majoritetssamhällets behov. Det innebär bl.a. att fokus på diagnos och funktionsnedsättning överskuggar förståelsen för det kulturspecifika i samiskt tankesätt.

PÅ SEMINARIET medverkade representanter från norska Sametinget och Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Händelsedetaljer

Start: 2016-04-25 - kl 12:00
Slut: 2016-04-25 - kl 17:00
Adress:
UiT Campus Harstad, Norge, Grønt Auditorium
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet