English page Verkkosivu suomeksi

Rätten till eget hem

  • Funktionshinder

- NORDISK KONFERENS OM BOENDE FÖR KVINNOR OCH MÄN MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Man i rullstol krattar gräsmattan i sin trädgård

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar rätten att leva ett självständigt liv och delta i samhället. En viktig faktor i självbestämmandet är rätten att välja sin bosättningsort och bostad, utan att vara tvungen att bo i särskilda boendeformer. 

Artikel 19 i FN-konventionen ålägger alla stater som tillämpar konventionen att garantera att personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice och stöd även i det egna hemmet, så att både boendet och deltagande i samhället stöds vilket förhindrar isolering och ensamhet.

Finlands ambassad i Stockholm och Nordens Välfärdscenter har arrangerat en nordisk konferens med fokus på boende för personer med utvecklingsstörning. Konferensen gav en överblick över situationen i de nordiska länderna och hur man arbetar för att förverkliga konventionen.

  • Under konferensen presenterade projektledare Maarit Aalto bl.a. resultatet av projektet Rätten till eget hem, som drevs av Nordens Välfärdscenter.
  • Representanter från nordiska länder diskuterade praktiska lösningar för att genomföra konventionen.
  • Thomas Gruber från danska LEV resonerade kring boendet som en fråga om rättigheter.
  • Karl Grunewald, huvudarkitekten bakom avinstitutionaliseringen på 1970- och 1980-talen, kommenterade den aktuella situationen för personer med utvecklingsstörning.
  • Anne Eriksson, socialråd vid Finlands ambassad, blickade framåt, ur nordisk synvinkel.

 

Omslagssida till häftet Rätten till eget hemNordens Välfärdscenter kartlade under projektet "Rätten till eget hem" den kunskap som finns om boende och dess utveckling för kvinnor och män med utvecklingsstörning. Projektrapporten kan laddas ner och beställas på både svenska och engelska.

Här kan du ladda ner och beställa rapporten

 

 

 

 

 

Finlands ambassads samt Nordens Välfärdscenters loggor.

Händelsedetaljer

Start: 2015-10-07 - kl 09:00
Slut: 2015-10-07 - kl 16:00
Adress:
Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet