English page Verkkosivu suomeksi

Aktuellt i länderna

  • Välfärdspolitik

Här samlar vi nyhetsartiklar om integration med fokus på Norden. Vi följer även händelseutvecklingen i europeisk migrationspolitik samt den senaste statistiken.

 24.03.2017 Regeringen etablerar en delegation mot segregation
I går beslutade regeringen om att ge en särskild utredare i uppdrag att förbereda och bilda en ny myndighet – Delegationen mot segregation. Delegationen ska bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta strukturella segregationsmekanismer.

 23.03.2017 Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete. − Yrkesverksamma som möter och arbetar med ensamkommande behöver ha goda kunskaper och förutsättningar att ge dem vård och omsorg utifrån deras behov och rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér. 

 21.03.2017 Det nordiska integrationssamarbetet fördjupas
Finska kommunförbundet stod förra veckan värd för den årliga nordiska integrationsträffen för respektive kommunförbunds integrationssakunniga. Nätverksträffen var historisk av två skäl, dels ordnades den för första gången i Finland och dessutom deltog Island för första gången. Man hade också bjudit in Nordiska ministerrådets integrationsanvariga Kristin Marklund för att höra hur det nordiska samarbetet ska intensifieras. 

 21.03.2017 SKL:s agenda för integration
SKL har antagit en Agenda för integration och etablering av nyanlända. Agendan omfattar sextiofem konkreta punkter med förslag till staten och ett antal utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner om hur vårt samhälle kan möta några av vår tids viktigaste frågor.

 20.03.2017 Uppstartsmöte för genomförandet av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott ska ses som ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige. Med planen vill regeringen ta ett samlat grepp och skapa en helhetssyn. Forum för levande historia har fått i uppdrag att ansvara för att samordna och följa upp arbetet med planen.

 16.03.2017 Inger Støjberg besøger EU's ydre grænse
Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg har netop besøgt Italien og Polen for at få et bedre indblik i udfordringerne med den stadigt voksende migrantstrøm over Middelhavet. 

 16.03.2017 Ny lag föreslår begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
Den 16e mars beslutar regeringen om en proposition som föreslår att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Propositionen innebär att föräldrar som kommer till Sverige med barn får rätt till 480 dagar med föräldrapenning om barnet blir bosatt i Sverige innan det fyller ett år.

 15.03.2017 SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering
SKL har antagit en Agenda för integration och nyanländas etablering. I agendan listas ett 60-tal konkreta förslag på åtgärder för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering. I agendan presenteras 65 konkreta åtgärdsförslag till staten som behöver vidtas för att man ska kunna göra ett bra jobb på lokal och regional nivå.

 09.03.2017 Fler i arbete med nationell strategi för validering
Debatt: Att skapa bättre möjligheter att synliggöra och erkänna människors kompetens, oavsett hur de skaffat sig den, är en avgörande fråga för Sverige. Nu lämnar Valideringsdelegationen förslag på en nationell strategi för validering till regeringen.att det ska finnas system för validering på plats i alla medlemsländer senast 2018. Sverige har kommit en bit på vägen men det finns fortfarande mer att göra.

 06.03.2017 Samma krav ska gälla för nyanlända som för övriga arbetssökande
Regelverket för etableringsinsatser bör harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken. Nyanlända inom etableringsuppdraget bör också omfattas av ett motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetslösa, så att samma villkor och krav gäller för alla arbetssökande. 

 03.03.2017 Många av dem som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd även när de blivit myndiga
En stor del av de ungdomar som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd med att klara vardagens utmaningar även när de blivit myndiga. - Därför är det viktigt att kommuner beaktar stödbehovet hos unga i utsatt ställning genom att för dem ordna eftervårdstjänster i enlighet med integrationslagen, som kan jämföras med eftervård inom barnskyddet, påpekar migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

 03.03.2017 Nu ska det bli enklare att bygga tillfälliga bostäder
Inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen har regeringen beslutat om en proposition med syftet att ytterligare underlätta byggandet av tillfälliga bostäder. Förslaget innebär en förenkling i förhållande till de möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov.

 02.03.2017 Rekordmange bosatt i kommunene
Norge har aldri mottatt så høye ankomster av asylsøkere som i 2015. 31.200 søkte om asyl i løpet av året. Dette bidro til det høye bosettingstallet i 2016. Mange kommuner har bygget opp tjenesten, andre startet bosetting for første gang for å møte det forventede økte bosettingsbehovet fremover som følge av flyktningesituasjonen i verden.

 28.02.2017 Allt längre väntan för ensamkommande barn
Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden som rör ensamkommande barn har fördubblats under de senaste två åren. 2015 var den genomsnittliga handläggningstiden 195 dagar för ensamkommande barn, i dag handlar det om 460 dagar, enligt färska siffror från Migrationsverket.

 27.02.2017 Lokale ressourcepersoner til arbejdet med æresrelaterede konflikter
Lokale ressourcepersoner skal i civilsamfundsregi understøtte arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Den nye pulje skal støtte og afprøve etableringen af lokale ressourcepersoner, der skal varetage forebyggende, opfølgende og netværksskabende tiltag lokalt i deres samarbejdskommune. 

 27.02.2017 Flyktingmottagning positivt för kommunens ekonomi
Komplicerade ersättningsmodeller och snåriga system kan göra det svårt att redogöra för hur en kommuns ekonomi påverkas av flyktingmottagning. I Vörå, med mångårig erfarenhet av att ta emot både asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd som fått en kommunplats, tog man konsulthjälp för att reda ut saken. Resultatet hamnade på plussidan. 

 24.02.2017 3-årigt projekt: Lokal dialog forbedrer integrationen
Integrationsindsatser i de danske lokalsamfund bliver markant bedre, når de forskellige aktører taler mere sammen. Det er konklusionen efter et 3-årigt projekt gennemført af Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors i fem kommuner.

 24.02.2017 Integration. Det går den rigtige vej med at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet
"Integrationsindsatsen fejler", lyder det tilbagevendende i medierne. Målt på nedslag på enkelte tal kunne det også godt se sådan ud. Men kritikken er lidt en forbier set fra et helikopterperspektiv. Sidste år rundede 31.906 flygtninge og familiesammenførte et job på arbejdsmarkedet. Det er næsten dobbelt så mange som i 2010.

 22.02.2017 Jämtland vill ha fler flyktingar
Var tredje kommun fick färre anvisade flyktingar förra året. Flera jämtländska kommuner är missnöjda med anvisningslagen och vill gärna ta emot fler. "Vi behöver dessa människor", säger Jenny Edlund på länsstyrelsen.

 21.02.2017 "Trångboddhet är ett hot mot integrationen"
Trångboddhet var i många år en fråga som ansågs löst i Sverige. Men nu visar en ny rapport att trångboddheten ökar i storstädernas mest utsatta miljonprogramsområden. Det riskerar att få förödande konsekvenser för integrationen, folkhälsan och skolresultaten. Samtidigt visar statistik över flyttmönster att nyanlända i stor utsträckning söker sig till redan problemfyllda bostadsområden.

 21.02.2017 Medel till forskning för fungerande integration av migranter och flyktingar
Formas forskarråd har beslutat att bevilja drygt fem miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska bidra till en fungerande integration av migranter och flyktingar. Målet är att få fram ny kunskap om hur nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer tillsammans med kommunal verksamhet kan arbeta för att stärka integrationen.

 21.02.2017 Ministrar i EU diskuterade integration och mångfald i skolan
Utbildningsministrarna i EU möttes i Bryssel 17 februari. Huvuddiskussionen handlade om grundläggande demokratiska värderingar inom utbildningen. Sverige betonade vikten av att elever uppmuntras till ett kritiskt tänkande för att kunna hantera antidemokratiskt innehåller på nätet. Rådet antog också ett initiativ som syftar till att få fler unga i arbete.

 21.02.2017 Vårdö utreder flyktingfrågan
Vårdö gör en ny bedömning av kommunens möjligheter att ta emot en kvotflyktingfamilj, kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta närmare på frågan. – Förra gången vi utredde frågan hade bara Mariehamn tagit emot flyktingar, nu finns det fyra kommuner till, Brändö, Kumlinge, Sund och Saltvik.

 20.02.2017 Hvordan går det med integrationen?
Beskæftigelse og uddannelse er to centrale indikatorer for integrationen. Artiklen viser, at ikke-vestlige efterkommere klarer sig bedre end ikke-vestlige indvandrere i forhold til både beskæftigelse og uddannelse. Det er fortsat en udfordring, at kun knap halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere er i arbejde, mens det til gengæld er positivt, at flere ikke-vestlige efterkommere er i gang med en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.

 20.02.2017 Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 
Kunskapsstödet Nyanlända barns hälsa visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Kunskapsstödet är utgivet av Barnombudsmannen.

 18.02.2017  Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas
Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

 17.02.2017 Sweden's migration and asylum policy
The Government's objective is to ensure a sustainable migration policy that safeguards the right to asylum and, within the framework of managed immigration, facilitates mobility across borders, promotes needs-based labour migration, harnesses and takes into account the effects of migration on development and deepens European and international cooperation. This fact sheet describes
the Government's work in this area during the first half of 2017.

 17.02.2017 Många av dem som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd även när de blivit myndiga
En stor del av de ungdomar som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd med att klara vardagens utmaningar även när de blivit myndiga. Därför är det viktigt att kommuner beaktar stödbehovet hos unga i utsatt ställning genom att för dem ordna eftervårdstjänster i enlighet med integrationslagen, som kan jämföras med eftervård inom barnskyddet påpekar migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

 16.02.2017 Delegationen för unga till arbete ska främja samverkan kring nyanländas etablering
Regeringen har beslutat om att ge Delegationen för unga till arbete ett utökat uppdrag. Delegationen ska främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas etablering och besluta om statsbidrag för att främja överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

 15.02.2017 Lyft för utsatta områden – fler i arbete och mindre ohälsa
Bilbränder, utanförskap och ökad social oro. Så ser ofta bilden ut av landets mest utsatta förortsområden. 
Men det finns också en annan utveckling: allt fler har jobb och färre lever på försörjningsstöd. DN kan i dag presentera ny statistik som visar på betydande förbättringar i viktiga avseenden i landets mest utsatta områden.

 14.02.2017 Ökat antal sysselsatta bland utrikes födda
Under fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 921 000 personer, en ökning med 74 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen i antalet sysselsatta förklaras av en ökning bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 335 000 och arbetslösheten var 6,4 procent.  

 14.02.2017 Støtte til etablering af kommunale ung-til-ung dialogindsatser
Dialog mellem unge skal styrke de unges aktive medborgerskab og kompetencer til at debattere relevante emner. En ny pulje skal støtte etablering af kommunale teams af ung-til-ung dialogskabere. Sigtet med puljen er at opkvalificere unge til at forberede, designe og facilitere dialogforløb i skoleklasser, fritidsklubber, foreninger m.m. 

 13.02.2017 Migrationsverket: 49 000 asylsökande kan gå under jorden
Många av dem som kom till Sverige i flyktingströmmen 2015 har inte ha rätt att stanna. Men långtifrån alla återvänder frivilligt. Kommande år väntas antalet asylsökande som avviker sedan de fått avslag öka med flera tusen, enligt Migrationsverkets prognos. I fjol avvek nästan 6 000 personer, i år väntas ytterligare 8 300 avvika och året därpå 12 400 till.

 13.02.2017 Nordea-fonden donerer millionbeløb til nyt integrationsprojekt
Et nyt tværkommunalt integrationsprojekt skal give sundhedsplejersker kompetencer, der kan hjælpe integrationen af flygtningefamilier i Danmark. Nordea-fonden donerer 20,8 millioner til projektet. Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) står bag et nyt integrationsprojekt, der skal opkvalificere 700 danske sundhedsplejersker til at forbedre flygtningefamiliers integration og trivsel. 

 13.02.2017 Ny forskning: Idéburet offentligt partnerskap effektivt på integrationsområdet
Idéburet offentligt partnerskap, en modell framtagen av Forum, resulterar i positiva effekter för verksamhetens målgrupp genom effektiva strukturer och större möjligheter till målgruppsanpassat stöd. Partnerskapet möjliggör dessutom en mer balanserad samverkansform. Det visar en nyligen publicerad forskningsrapport om partnerskapet kring ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg, framtagen vid Karlstads Universitet.

 10.02.2017 Behov for flersidet indsats for at få flere unge i gang
Der skal skrues på flere håndtag samtidig, hvis flere unge skal i gang med og fastholde en ungdomsuddannelse. Og indsatsen skal støtte den unge både fagligt og personligt. Det viser en ny undersøgelse, som KORA har gennemført i samarbejde med SFI og EVA.

 10.02.2017 Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen.

 10.02.2017 Regeringen forlænger grænsekontrollen
Danmark opretholder den midlertidige grænsekontrol frem til den 12. maj 2017. EU's ministerråd har den 7. februar 2017 vedtaget en henstilling om, at Danmark – sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østrig – kan opretholde den midlertidige grænsekontrol i yderligere 3 måneder, dvs. indtil den 12. maj 2017.

 08.02.2017 Ikke-vestlige kvinder i ghettoer føler sig mest begrænset i valg af kæreste eller ægtefælle
Oplevelsen af negativ social kontrol er generelt mere udbredt blandt nydanske kvinder end mænd med ikke-vestlig oprindelse. Oplevelsen af social kontrol er særligt udbredt blandt kvinder i aldersgruppen 18-19 år; kvinder, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, og kvinder bosat i et ghetto-lignende område.

 08.02.2017 Sweden's economy is resilient and growing strongly, but must address rising challenges
The Swedish economy is growing strongly, with unemployment trending downward and living standards among the highest in the world. Maintaining today's high levels of well-being and addressing new challenges will require further actions to ensure inclusive, resilient and green growth for all, according to a new report from the OECD.

 06.02.2017 "Migrationsverkets planer hösten 2015 var orealistiska"
Regeringens och myndigheternas hantering av flyktingsituationen under hösten 2015 brast på vissa områden. Bland annat hade MSB:s risk- och sårbarhetsanalyser inte tagit upp en hög flyktingström som möjlig risk, vilket vi finner anmärkningsvärt, skriver Anders Berg och Robert Boije, Riksrevisionen. 

 03.02.2017 Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt
Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Antalet sysselsatta har ökat med 150 000 sedan regeringen tillträdde 2014. 70 procent av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda. Det sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget i dag.

 02.02.2017 Förlängning av ID-kontroller
Idag beslutade den svregeringen att förlänga ID-kontrollerna med tre månader för passagerare som reser med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark. Beslutet börjar gälla den 4 februari och upphör den 4 maj 2017. 
– Regeringen följer noggrant utvecklingen i vår omvärld. Vi har fortfarande ett stort behov av ordning och säkerhet, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

 02.02.2017 Förslag om att studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd
I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått.

 02.02.2017 Nyanlända är en av lösningarna på behovet av arbetskraft
Nyanlända kan vara ett viktigt bidrag till arbetsmarknaderna i de åldrande nordiska länderna om de lär sig språket och ges möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, särskilt i utkantsområdena som under decennier förlorat många av sina yrkesaktiva unga till storstäderna.

 02.02.2017 Langt flere flygtninge og indvandrere skal i job
Dette var hovedbudskabet i sidste års to- og trepartsaftaler, og i dag mødtes regeringen og KL til en status på integrationsindsatsen. 

 01.02.2017 Merkel och Löfven efterfrågar samarbete gällande flyktingpolitiken
Flyktingpolitiken och EU efter brexit, det blev de tyngsta frågorna under Stefan Löfvens möte med Angela Merkel. – Migration är en fråga som berör oss väldigt mycket. Vi har pratat om detta i dag. Sverige är en stöttepelare i vårt samarbete, sa Angela Merkel under presskonferensen som hölls på tisdagseftermiddagen. 

 01.02.2017 Landskapet erbjuder projektpengar för integration
Landskapsregeringen har bestämt sig för att satsa 40.000 euro på projekt som kan bidra till integration av nyinflyttade. Satsningen finansieras av PAF-medel och sista ansökningsdagen är den 15 mars 2017. 

 01.02.2017 Få asylansøgere i 2016
Cirka 250 udlændinge søgte asyl i Danmark i december måned, og dermed er der foreløbigt registreret 6.235 asylansøgere i 2016. Der er foreløbigt blevet registreret 6.235 asylansøgere i 2016. Det er markant færre end i 2015, hvor der blev registreret ca. 21.300 asylansøgere. Antallet i 2016 ligger dermed på niveau med 2012, hvor ca. 6.150 udlændinge søgte asyl i Danmark.

 31.12.2017 Bosetting og kommuneøkonomi
Kommunene får ulike tilskudd når de bosetter flyktninger. De største utgiftene kommer de første årene etter bosettingen. Jo raskere flyktningene blir selvhjulpne, jo større andel av tilskuddene går rett til kommunen.

 30.01.20017 Kunst- og kulturlivets innsats for hverdagsintegrering
Høsten 2016 inviterte kulturministeren norske kunst- og kulturinstitusjoner til å beskrive tiltak institusjonen gjør eller planlegger som bidrar til mangfold og integrering. Mer enn 60 institusjoner sendte inn bidrag og gir et bilde av at kunst- og kulturlivet i Norge gjør en enorm innsats som har en svært stor betydning for inkludering og integrering. 

 30.01.2017 "Företagande ökar bland de nyanlända"
Ny statistik visar på en anmärkningsvärt stark utveckling gällande företagsledare med utländsk bakgrund. De blir fler till antalet, deras företag växer i omsättning och betydligt fler är i dag anställda av en företags­ledare med utländsk bakgrund.

 27.01.2017 Sverige 11:e största innovationsland för invandrare med 4800 invandrare som sökt patent
Finland ligger på 15:e plats och Danmark på 16:e i världen. USA är i särklass det land som lyckas bäst med att locka till sig inovatörer. Nyligen publicerad forskning visar att landet tog emot 190 000 inovatörer, vilket ledde till mer än dubbelt så många patent än alla de övriga länderna tillsammans.

 27.01.2017 Arbetsförmedlingen får i uppdrag att särskilt fokusera på insatser för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor
Regeringen har beslutat om att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Syftet är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen för denna grupp.

 26.01.2017 Faktablad: Svensk migrations- och asylpolitik
Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. Detta faktablad beskriver regeringens arbete inom området våren 2017.

 25.01.2017 Får nyanlända jobb? Nätverksmodell utvärderas
Nätverk är viktigt för att hitta jobb, inte minst om man är ny i Sverige. Nu ska forskare vid Örebro universitet utvärdera hur nätverksmodellen Entry Hub fungerar. Entry Hub är en nätverksdriven, fysisk mötesplats där arbetssökande från utomeuropeiska länder och arbetsgivare i Sverige enkelt och tidigt ska kunna få kontakt med varandra.

 25.01.2017 Matchning och omställning på arbetsmarknaden temat på årets första Industrisamtal
I dag leder Mikael Damberg årets första Industrisamtal som har temat effektivare utbildningssystem för en god matchning av industrins kompetensbehov. – Jag ser fram emot samtal om konkreta förslag för vad som krävs för att nyanländas kompetens ska komma till nytta inom svensk industri, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

 24.01.2017 Egeland tror på nordisk renässans
Det nordiska samarbetet står inför en renässans och nu är tiden för nya nordiska initiativ på den internationella arenan. Det sade norske FN-rådgivaren Jan Egeland när han talade om krig, konflikter och flyktingar inför Nordiska rådets parlamentariker.

 24.01.2017 Sundhedsplejersker får hovedrolle i integration af flygtninge
Nordea-fonden har nemlig bevilget 21 millioner kroner til projektet "Sundhedsplejersker styrker integrationen". Igennem et skræddersyet forløb vil Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark opkvalificere 700 af de mennesker, som nytilkomne flygtningefamilier har mest at gøre med – sundhedsplejerskerne. Forløbet skal give sundhedsplejerskerne et bedre indblik i flygtningenes kultur, baggrund og særlige udfordringer.

 24.01.2017 Länsstyrelserna samordnar tidiga insatser för asylsökande från och med årsskiftet
Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Under hösten 2016 pågick ett förberedande arbete med inventering, dialog med berörda parter och uppbyggnad av nya eller utveckling av befintliga strukturer för samordningsuppdraget. 

 23.12.2017 Mer individuell integration gynnar invandraren och samhället
Arbetslöshet och svagt samhällsengagemang förklarar varför brottsligheten är hög bland vissa invandrargrupper. Det säger forskaren Martti Lehti vid Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet. – Problemen kunde tacklas med en mer individuell och helhetsmässig integration.

 19.01.2017 Tidiga insatser för asylsökande
Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd.

 18.01.2017 Sverige bäst i Skandinavien på integration
Flyktingar har bättre chanser att få ett jobb om de bor i Sverige än i Danmark eller Norge. Det visar en ny dansk jämförelse. Efter tio eller femton år i Sverige har sju av tio inom de flesta flyktinggrupperna ett jobb, säger Pieter Bevelander, migrationsforskare vid Malmö högskola.

 17.01.2017 "Norden behöver samordna flyktingpolitik"
Samordnade gränskontroller är ett bra förslag, men otillräckligt. Det skriver liberala politiker i Vellinge, som vill gå längre och vill ha ett gemensamt system för placering av asylsökande i de nordiska länderna.

 17.01.2017 ​Finlands regering och FN kallar till konferens som svar på Syrienkrisen
På agendan: att rädda liv, stärka flyktingars skydd och bygga motståndskraft. Helsingfors – Den 23 och 24 januari kommer den finska regeringen att samla en rad viktiga aktörer inom humanitär hjälp och utvecklingsfrågor i Helsingfors för att lansera en plan för den utdragna krisen i Syrien och dess grannländer, som nu är inne på sitt sjätte år.

 17.01.2017 Bris inleder långsiktigt stöd till ensamkommande barn
Bris (Barnens rätt i samhället) inleder nu ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda professionella evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Stödgruppsmodellen ska spridas i hela landet. 

 16.01.2017 Kvinder er vejen til bedre integration
Integrationsrådet i Brønderslev har taget initiativ til bydelsmøder, hvor velintegrerede flygtninge skal bistå med at integrere nye borgere. - Der skal findes nogle kvinder, der er godt integrerede, og de skal så hver især skaffe tre-fire kvinder, der kan holdes bydelsmøder med, fortæller formand for Integrationsrådet.

 16.01.2017 God ledelse gir vellykket integrering
Tall fra UDI viser at det kom nesten 35 000 asylsøkere til Norge de to siste årene. Mange av disse skal nå inn i det norske arbeidsmarkedet. 2017 bør bli året da vi snakker om hvordan vi kan lykkes med integrering av flykninger. Vi er flinke til å få flyktninger i jobb, men dårlig til å holde dem i arbeidslivet. 

 13.01.2017 Nu bliver flygtningene historie: Nationalmuseet snart klar med ny udstilling
Siden flygtningestrømmen ramte den danske grænse i foråret 2015, har bølgerne gået højt i den offentlige debat. Nu melder Nationalmuseet sig på banen ved at sætte fokus på de udfordringer, flygtningene møder på deres vej gennem Europa til Danmark.

 11.o1.2017 Oslo-byrådet vil bosette flere flyktninger på vestkanten
Oslo kommune skal bosette 850 nye flyktninger i år. Bydeler med færrest innvandrere skal bosette flest, har i dag byrådet bestemt. 

 11.01.2017 DIF: Foreningsidræt er et middel til integration
Foreningsidræt kan hjælpe med integrationsopgaver i socialt belastede områder. Det kræver et samarbejde mellem danske politikere og Danmarks Idrætsforbund, skriver Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund.

 11.01.2017 SNS lanserar ny mötesplats om integrationsfrågor
Vilka effekter har flyktinginvandringen på arbetsmarknaden? Hur ska skolan bäst organiseras för nyanlända? Hur klarar andra länder integrationen? Nu startar SNS seminarieserien Mötesplats integration. Målet är att öka kunskapen om integrationens förutsättningar och framgångsfaktorer.

 10.10.2017 Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja nyanländas företagande i Sverige i syfte att tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnor och män med intresse för och erfarenhet av företagande. Det är angeläget att uppdraget genomförs på ett sätt som bidrar till en jämställd arbetsmarknad.

 09.01.2017 Kun én familie med asylavslag søkte støtte til hjemreise
Fram til nyttår kunne barnefamilier som søkte assistert retur fra Norge, få inntil 200.000 kroner i støtte. Kun én familie søkte, melder NRK. Utlendingsdirektoratet økte i november den økonomiske støtten med 20.000 kroner ekstra per barn for lengeværende familier som søkte om assistert retur. Fristen gikk ut ved nyttår, og pågangen har vært svært liten. 

 05.01.2017 Projekt ska hjälpa arbetslösa ungdomar
Arbetsförmedlingens pilotprojekt "Ung framtid" hjälper ungdomar, speciellt nyanlända, att få praktik, utbildning eller anställning. En som lyckats är Ali Omarie från Syrien. Ali Omarie flydde från Damaskus till Sverige med sin familj för fyra år sedan. Redan efter ett år började han praktisera på en butik i Göteborg.

 05.01.2017 Miljonsatsningar på idrotten för att minska segregationen
Segregationen och klyftorna i Sverige har under de senaste åren ökat. För att minska segregationen vill regeringen möjliggöra för ökade aktiviteter i socialt utsatta områden. Därför satsar regeringen 14 miljoner kronor årligen till idrottsföreningar i de mest utsatta områdena. Satsningen på socialt utsatta områden är långsiktig med 14 miljoner kronor årligen 2018-2019 och 18 miljoner kronor årligen 2020-2025.

 05.01.2017 Tysk interesse for norsk integreringspolitik
Solberg var hovedgjest på et møte i regi av partiet CSU, som er Høyres søsterparti i delstaten Bayern. Det var særlig temaet innvandring og integrering som vakte de tyske parlamentarikernes interesse. – Jeg tror tyske politikere leter etter andre ideer. De har kanskje ikke hatt så stor diskusjon rundt integreringsspørsmål fordi mange av dem som tidligere kom til Tyskland, var arbeidsinnvandrere. 

 04.01.2017 Mange unge efterkommere er hverken i beskæftigelse eller uddannelse
Gruppen af unge efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, er større end unge med dansk oprindelse. Og der er en lille overvægt af kvinder, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse. Regeringen har øget fokus på unge efterkommere og unge med dansk oprindelse, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse.

 03.01.2017 Udlændingeloven er en jungle
Reglerne, for hvad man skal opfylde for at få forlænget sin ægtefælles opholdstilladelse, bliver jævnligt ændret. Reglerne er blevet ændret fire gange på de fem år, vi har boet sammen i Danmark. Den bliver ændret så tit, at det er umuligt for juraprofessorer at skrive bøger om den. Bøgerne vil være forældede, allerede når de udkommer. Selv uddannede jurister har svært ved at finde rundt i den.

 02.01.2017 Uppehållstillstånd kan inte sökas på Åland
Utländska medborgare som bor till Åland och behöver förnya sina uppehållstillstånd under januari–mars hänvisas till Migrationsverkets kontor i riket. – Vi kan inte ha ett eget serviceställe på Åland eftersom kundunderlaget är så lågt. Men i framtiden ska en tjänsteman besöka Åland i medeltal en gång per en och en halv månad, säger Leinonen.

 02.01.2017 Högsta antalet asylbeslut hittills
2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige. Det stora antalet asylsökande 2015 gjorde att myndigheten fick ökade resurser samt att resurser flyttades inom myndigheten. 

 02.01.2017 Foreninger styrker integration
Det frivillige foreningsliv kan være guld værd for integrationen af flygtninge i Danmark. Siden 2015 har godt 400 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fået opholdstilladelse i Hjørring Kommune. - I Integrationsrådet ser vi det store antal af nye borgere i kommunen som en stor ressource - særligt i en tid, hvor vi oplever en befolkningstilbagegang i Hjørring Kommune.

 30.12.2016 Låt Migrationsverket ge stöd i matchningen
Kompetensförsörjning. Gång på gång ser vi handplockade talanger utvisas ur landet på grund av minimala administrativa missar. Många blir arga på Migrationsverket, men myndigheten kan inte hållas ansvarig. Regeringen borde ge Migrationsverket i uppdrag att stärka företagens möjligheter till kompetensförsörjning.

 30.12.2016 Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson: Varför ska nyanlända ha dubbel ersättning?
Sverige är mitt uppe i den stora utmaningen att etablera många nyanlända på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Det kommer att kräva mycket av samhällets olika aktörer. Regeringen satsar därför stort på utbildning, civilsamhällets aktörer och mer resurser till kommunerna. 

 28.12.2016 Dålig integrering kan true velferdsmodellen
NordForsk Magasin: Hva er konsekvensene for de nordiske samfunnene ved å ikke tilby flyktninger et godt helse- og velferdstilbud? – Den nordiske velferdsmodellen handler om likhet og solidaritet og det er en overhengende risiko for et samfunn preget av ulikhet og konflikt hvis man gir flyktningene dårlige tilbud, hevder professor Allan Krasnik.

 29.12.2016 Nyanlända kan få enklare jobb inom staten
Statens institutionsstyrelse, Barnombudsmannen, Myndigheten för delaktighet samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten. – Hela samhället behöver bidra till att vi har en god etablering och myndigheterna har en viktig roll, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

 28.12.2016 Holdninger til innvandrere og innvandring 2016
Folk er blitt mer skeptiske til innvandrere og innvandring. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring», den første holdningsundersøkelsen SSB har gjennomført etter det store innrykket av asylsøkere høsten 2015.

 28.12.2016 Vad innebär Migrationsverkets nya ställningstagande om Afghanistan?
I början av december 2016 kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan. Enligt detta har situationen i landet förvärrats betydligt, och i ställningstagandet framgår att det kan finnas skäl för de som fått avslag att få sin ansökan prövad på nytt. Samtidigt fortsätter asylsökande att utvisas till Afghanistan. Hur hänger detta ihop? 

 28.12.2016 Indragningen av platser på förläggningarna fortsätter
Migrationsverket har informerat de som driver förläggningarna om att fler avtal sägs upp. Inkvarteringsplatserna minskar med cirka 2 400 stycken, huvudsakligen innan slutet av juni 2017. Platserna på förläggningarna dras in, eftersom Migrationsverket bedömer att behovet av förläggningsplatser kommer att vara märkbart mindre nästa år.

 28.12.2016 Flygtninge får hjælp af frivillige mentorer
Kommuner og erhvervsorganisationer skal opbygge et mentorkorps, som skal støtte flygtninge og indvandrere og hjælpe dem i beskæftigelse. Kun godt hver tredje flygtning er i arbejde efter fem år i Danmark, selv om nogle brancher mangler arbejdskraft. Det skal der gøres noget ved. Og derfor er både kommunerne og arbejdsmarkedets parter ved at bygge et korps op af mentorer, der kan hjælpe flygtninge med at kvalificere sig og finde arbejde.

 27.12.2016 Förslag för att säkerställa ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
Justitiedepartementet har nyligen remitterat promemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Promemorian innehåller förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel. Det poängteras att det är viktigt att behålla tydlighet och kontinuitet i mottagandet av asylsökande och nyanlända. 

 23.12.2016 Around 100 people are feared to have drowned in the Mediterranean Sea yesterday
UNHCR: The Italian coastguard carried out four rescue operations in the Central Mediterranean Sea. These latest tragedies bring the number of casualties in the Mediterranean this year to over 5,000. This is the worst annual death toll ever seen. This situation highlights the urgent need for States to increase pathways for admission of refugees, such as resettlement, private sponsorship, family reunification and student scholarship schemes, among others, so they do not have to resort to dangerous journeys and the use of smugglers.

 23.12.2016 Sproget kan hæmme indvandreres kontakt med danske kolleger
Arbejde betragtes ofte som den direkte vej til integration af ikke-vestlige indvandrere. Mange indvandrere i arbejde oplever dog, at sproglige barrierer gør det svært at skabe kontakt til deres danske kolleger. Et nyt SFI Tema udforsker sprogets betydning for social integration.

 23.12.2016 Differences in Subjective Well-being Between Older Migrants and Natives in Europe
This study examines disparities in subjective well-being (SWB) among older migrants and natives across several European countries using data from the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE). Our results show a significant SWB gap between migrants and non-migrants that diminishes with increasing age.

 22.12.2016 Flyktingar flyttar fort vidare
Enligt en ny rapport från SCB är vanligt att flyktingar flyttar till någon av Sveriges storstäder, antingen direkt vid invandringen eller en kort tid därefter. Fem år efter invandringen hade var tredje flykting som blivit anvisad till en kommun utanför storstäderna flyttat till någon av dessa. 

 22.12.2016 Fortsatt ojämn fördelning av asylsökande i EU
Under juli–september ansökte 360 000 personer om asyl i EU. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med andra kvartalet då drygt 305 000 flyktingar ansökte om asyl. Dock har antalet per månad sedan dess minskat. Under hela 2016, fram till och med september har drygt 950 000 flyktingar ansökt om asyl inom EU. 

 21.12.2016 Kommuner sender medarbejdere på efteruddannelse i integration
Over 600 kommunale medarbejdere er blevet efteruddannet til at løfte integrationsopgaven op på et højere niveau. Det viser en opgørelse fra efteruddannelsen Bedreintegration.nu, hvor Foreningen Nydansker bidrager med kurser i interkulturel kommunikation.

 21.12.2016 Tar sjansen på å bli gründere
I Asker står næringslivet i spissen for et program som skal hjelpe innbyggere med innvandrerbakgrunn å skape sin egen fremtid. GründerSjansen er et mentor- og utviklingsprogram for personer med innvandrerbakgrunn som ønsker å starte egen virksomhet. Programmet skal bidra til å gjøre deltakerne i stand til å utvikle og iverksette sin forretningsidé, styrke nettverkene sine og bli integrert i arbeidslivet. 

 20.12.2016 Hvad virker, når flygtninge skal integreres på arbejdsmarkedet?
Alle kommuner i Danmark har gennem mange år gjort sig erfaringer med at integrere flygtninge, og erfaringerne viser, at den virksomhedsvendte indsats styrker integrationen. Men i praksis bliver opgaven grebet meget forskelligt og ingen ved præcist, hvad der virker bedst. Derfor vil Københavns Universitet, KORA og LG Insight kortlægge hvilke indsatser der bedst hjælper flygtninge med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

 20.12.2016 How Good Migration Policies Can Benefit Everyone
When it comes to ubiquitous issues, few are of greater consequence than migration. According to the United Nations High Commissioner for Refugees 65.3 million people fled their home countries in 2015. Because the number of refugees and migrants surpassed 60 million for the first time in history, the adoption of good migration policies is of critical importance.

 20.12.2016 Nyanlända i Stockholm - nuläges- och behovsanalys 2016
Rapporten visar att män var överrepresenterade både bland kommunmottagna nyanlända under 2015 och bland inskrivna i mottagningssystemet i juni 2016. Syrien var det vanligaste ursprungslandet bland kommunmottagna, medan Afghanistan var det vanligaste medborgarskapet för inskrivna i mottagningssystemet. 

 20.12.2016 From migrants to workers: Immigration and integration at the local level in the Nordic countries
Since 1990, the population of the Nordic countries has grown by 15 percent up to 26.5 million people, mainly due to immigration from abroad. Still many Nordic municipalities struggle with declining and ageing populations, and labour shortages. 

 19.12.2016 Selvforsørging etter botid blant ikke-nordiske
innvandrere

Økonomisk uavhengighet og integrasjon på arbeidsmarkedet er to viktige mål i innvandringspolitikken. Vi studerer yrkesinntektene blant ikke-nordiske innvandrere som kom til Norge i 2000 og var i alderen 18-45 år. I hvert av de etterfølgende 14 årene ser vi om inntektene overstiger fastsatte grenser for selvforsørgelse. Grensene følger av de offisielle underholdskravene. 

 19.12.2016 Museer vil gøre flygtninge til en del af fællesskabet
Danske museer vil sammen med flygtninge og civilsamfund sikre en god introduktion til det danske samfund, til arbejdsmarkedet og give flygtninge en forståelse af velfærdsstatens historie. Innovationsfonden støtter projektet med 4,8 millioner kr.

 19.12.2016 "Åtta viktiga frågor i den migrationspolitiska debatten"
Ett år i flyktingkrisens kölvatten. Flera politiska partier omvärderar nu den förda migrationspolitiken. Oron för framtiden är utbredd. På kort sikt finns stora kostnader och avsevärda risker. Men tas migrationens möjligheter tillvara kan flyktingkrisen få betydande positiva effekter på lång sikt, skriver Joakim Palme och Kristof Tamas. 

 16.12.2016 Innstramninger i utlendingsloven
Flere endringer i utlendingsloven trer i kraft 1. januar 2017. Det innføres integreringskriterier for permanent oppholdstillatelse og et 24-årskrav for familieetablering i Norge. – Jeg er fornøyd med at vi nå har fått på plass de fleste innstramningstiltakene som ble vedtatt av Stortinget, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

 16.12.2016 Nordens länder minskar flyktingmottagandet mest
De nordiska länderna minskar flyktingmottagandet mest i hela Europa. I år har 84 procent färre asylsökande kommit till Sverige, Danmark, Norge och Finland jämfört med i fjol. Sverige förblir dock ett av de länder dit flest ensamkommande flyktingbarn reser. Det framgår av färsk statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat.

 16.12.20016 Här går flyktingar kurs i sex och samlevnad
Flyktingarna Hossein Jafari och Hashim Hosseini blir undervisade i den svenska synen på relationer och sex. Ett känsligt ämne, och svårt. Vissa kurskamrater har knappt umgåtts med det motsatta könet tidigare.

 16.12.2016 From fragmentation to integration
The purpose of this paper is to give an overview of the situation regarding immigrant integration in Finland. After the introduction, Pasi Saukkonen will first identify certain areas where Finnish integration policy has met challenges. Then he will analyse some emerging needs and opportunities from the current situation. In the third part, the Finnish integration policy architecture is assessed. 

 15.12.2016 Ny kunskapsöversikt om bostadens betydelse i etableringsprocessen
I rapporten, som tagits fram av Malmö högskola och finansierats av SABO, konstateras bland annat att integrationspolitiken har starka kopplingar till arbetsmarknadspolitiken. Faktorer som påverkar boendesituationen för hushållet – var och hur man bor – är till exempel vilket land man kommer ifrån, vilket utbildningsnivå man har, vilket kulturellt kapital man bär med sig men också förekomsten av diskriminering.

 15.12.2016 Danmark og flygtninge: Virksomhedspraktik og løntilskudsjob virker bedst
Danmark har skærpet indsatsen for at få nytilkomne flygtninge hurtigt ud i virksomheder, hvor de tidligere først skulle lære dansk. Flere nytilkomne flygtninge skal i job, og det skal ske hurtigt efter ankomsten til Danmark. Det er den danske regering og arbejdsmarkedets parter enige om og har derfor udvidet antallet af ordninger, der yder finansiel støtte til private og offentlige virksomheder, som tager flygtninge ind på arbejdspladsen.

 15.12.2016 Flyktningene en resurs på arbeidsmarkedet – kan Norge lære av Sverige?
En viktig nordisk diskurs handler om å integrere flyktninger raskere og bedre i arbeidsmarkedet. Utveksling av erfaringer og ny politikk inspirerte til diskusjon og uvante tenkemåter på Nordisk ministermøte i Helsingfors. - Når Ylva Johansson forteller om flyktningene som en resurs, så lytter jeg, sier statssekretær Christl Kvam.

 14.12.2016 Hälsan försämras hos en tredjedel av nyanlända flyktingar
En omfattande kartläggning av nyanlända flyktingars hälsa i Skåne visar att deras självupplevda hälsa ofta är lika god som inrikes föddas. Men trots en ljus syn på tillvaron upplever en tredjedel av flyktingarna att hälsan blir sämre efter att de kommit till Sverige.

 13.12.2016 Top 10 Migration Issues of 2016
The year 2016 was a notable one for the migration world, marked by ongoing displacement crises, political upheaval, and policy developments on returns, integration, and border enforcement in countries of origin, transit, and destination. MPI experts highlight the biggest migration developments of the year in this countdown of the Top 10 Migration Issues of 2016.

 12.12.2016 Fler än 100 000 nya jobb under de kommande två åren enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos
Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark även om utvecklingen avtar i styrka. Den starka efterfrågan i arbetslivet gör att bristen på utbildad arbetskraft i vissa branscher blir påtaglig, och arbetsgivare kan därigenom få svårt att expandera. En annan utmaning för Arbetsförmedlingen är etableringsuppdraget, som kommer att växa kraftigt med anledning av det stora antalet nyanlända som kommit till Sverige.

 12.12.2016 Ny forskningsrapport: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Hvorfor oppfattes noen arbeidsoppgaver og yrker som «kvinnejobber», «mannsjobber» og «innvandrerjobber»? Kan etniske minoriteters inntog i kjønnstradisjonelle yrker bidra til å kaste lys over det at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre kjønnssegregert?

 8.12.12 EU-Commission reports on progress made under the European Agenda on Migration
The Commission is  reporting on progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement and on the EU's relocation and resettlement schemes. The Commission also adopted a fourth Recommendation today that takes stock of the progress achieved by Greece to put in place a fully functioning asylum system and sets out a process for the gradual resumption of Dublin transfers to Greece.

 8.12.2016 "Vi inför en omvandling till supermyndighet för immigration"
Migrationsverket inleder nästa år med en ny strategi. I början av 2017 sammanförs statens förläggningar med Migrationsverket och verket tar även över utlänningsärenden som tidigare har skötts av polisen. Migrationsverkets vision för år 2021 passar väl med temat supermyndighet: från immigration till medborgarskap.

 7.12.2016 EU-indvandring og den danske velfærdsstat
EU-borgere, der arbejder i Danmark, er en rigtig god forretning. Efter mange års ophedet politisk debat slår en ny omfattende undersøgelse fast, at Danmark tjener gode penge på EU-borgere, der bosætter sig og arbejder her i landet. Ligesom EU-indvandring og den britiske velfærdsstat var et hovedtema op til UK's EU-afstemning, har EU-borgeres ret til dansk velfærd også været heftigt diskuteret herhjemme.

 5.12.2016 ​Människorna bakom siffrorna – ny utgåva av Migrationsinfo för alla
Migrationsinfo för alla innehåller kortfattade texter om migration och integrationen i Sverige, baserat på statistik och forskning. Årets utgåva har särskilt fokus på integration och på ensamkommande barn. 

 2.12.2016 Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling
Under 2000-talet har invandringen till Sverige varit mångdubbelt högre än befolkningsprognoserna från millennieskiftet gav vid handen. I den här rapporten undersöks hur invandringen har påverkat och kommer att påverka Sveriges ekonomi framledes ur flera aspekter: tillväxten i första hand, men därutöver också bostadspriser och inkomstfördelning.

 2.12.2016 Cirka 60 millioner til aktiviteter for barn i mottak fordelt av UDI
I år har UDI fordelt nesten 60 millioner kroner til frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører som skal gå til aktiviteter for barn som bor i mottak. 
Målet med tilskuddsordningen er at barn i norske asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig. Tiltak som ikke ellers er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø har vært prioritert.

 1.12.2016 Unga nyanländas etablering
Unga inom etableringsuppdraget är en bortglömd grupp i den mening att de sällan betraktas som just unga, med de behov som unga har och med den möjlighet till individuella bedömningar, delaktighet och inflytande som unga bör ha. 
I många fall får de heller inte tillgång till de insatser som utvecklats för andra unga.

 1.12.2016 Mer grunnskoleopplæring til ungdom
Lovendringen vil være spesielt relevant for unge flyktninger og i 1.12.2012 nnvandrere som kommer til Norge sent i skoleløpet og som derfor ikke har fått all den grunnskoleopplæringen de har behov for.

 1.12.2016 Finland eftersträvar praktiskt samarbete med de ryska migrationsmyndigheterna
De finska och ryska migrationsmyndigheterna träffades den 1 december. Syftet var att främja samarbetet mellan myndigheterna utgående från det samarbetsprotokoll som undertecknades av det finska Inrikesministeriet och de ryska migrationsmyndigheterna. 

 1.12.2016 Ny inspiration til byudvikling
Mange danske byer står over for den komplekse udfordring at udvikle eller omdanne byområder, der skal være en attraktiv og levende ramme om en nem og tryg hverdag og måske give hele byen et løft – samtidig med at byudviklingen naturligvis skal være bærdygtig både miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. 

 1.12.2016 Minimum support criteria will be raised on 1st January 2017
One of the basic requirements for the granting of a residence permit in Iceland or Icelandic citizenship is that the applicant can show his/her independent capability of support. As of January 1st 2017 the Directorate will apply the minimum criteria decided by the Department of Welfare. The minimum criteria of support for an individual, 18 years or older, will then be 180.550 ISK per month.

 26.11.2016 Fullt trykk på nordisk erfaringsutveksling
På et uformelt møte med nordiske integrasjonsministre og representanter for departementene i København 25. november ble det vedtatt å fortsette samarbeidet om kunnskap og erfaringsutveksling på integrasjonsområdet.

Kristin Marklund

Sidansvarig

Kristin Marklund

Projektledare

+46 70 917 06 03

Senast uppdaterad

2017-03-24

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet