English page Verkkosivu suomeksi

Stödordningen

Nordens Välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationerna.

Bidrag ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena dvs. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Riktlinjer för stödordningen:

  • De aktiviteter som avses, t.ex. nordiska samarbetsmöten, seminarier och konferenser, ska vara av intressepolitisk karaktär.
  • Bidrag ges i första hand för merkostnader på grund av funktionshinder och resekostnader.
  • Medel från stödordningen fördelas en gång per år. Vid ansökan om bidrag bör organisationerna räkna med en egeninsats.
  • Ansökningsfristen är 1 november för aktiviteter under påföljande år. Ansökan görs av en ansvarig organisation för hela den aktivitet som avses.
  • Beslut om bidrag fattas i februari.
  • Ansökningsperiodens början aviseras ut via NVC:s hemsida i månadsskiftet september/oktober varje år.


Stöd till aktiviteter under 2016

Efter rekommendation från den särskilda beredningsgruppen med representanter för Handikapporganisationernas Nordiska Råd, har Nordens Välfärdscenter beslutat att bevilja 1 550 000 SEK för funktionshindersorganisationers nordiska samarbete under år 2016 till 33 organisationer. Den sökta totalsumman uppgick till ca 3,5 miljoner SEK.

Här kan du läsa vilka organisationer som har beviljats stöd för 2016. (.pdf 145 kB)


KONTAKT:

Lars Rottem Krangnes 
Prosjektleiar/Project manager 
Mobil +46 (0) 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2016-09-12

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet