English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshinder

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur. Vi arbetar för att bidra till implementeringen i Norden av intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till ett mer universellt utformat samhälle.

Funktionshinder

METODER för arbetet är bland annat att underlätta kunskapsutväxling mellan olika nordiska miljöer och initiera gränsöverskridande samarbete. Det sker exempelvis genom projekt, nätverk, arbetsgrupper och seminarier.

VI ERBJUDER utbildningar och service till personal och organisationer som arbetar för och med personer med dövblindhet.

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och det arbetet är nära länkat till övrigt arbete inom området.

VI DELAR också ut bidrag för att stimulera samarbete mellan funktionshindersorganisationer i Norden och närområdet.

FN:s KONVENTION om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har olika status i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Danmark, Finland, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland har ratificerat konventionen, d.v.s. att staten tar på sig att följa konventionen. Island har ännu inte gjort det. I skrivande stund, januari 2015, har statsrådet i Finland lämnat över en proposition till riksdagen med förslag om ratificering.

 

Projekt inom funktionshindersområdet

Personer med funktionsnedsättning med samisk bakgrund

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Vi kommer att arbeta med detta som tema under de kommande åren, som en del av Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshindersområdet.

Handlingsplan funktionshindersområdet

Rätten till eget hem

Kultur, media och synlighet

Funktionshinderspolitiken i Norden

Utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning

 

Dövblindområdet

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER erbjuder service till personal och organisationer som arbetar för och med personer med dövblindhet. Serviceutbudet omfattar bland annat en nordisk utbildning som kompletterar de nationella, förmedling av information och kunskap på dövblindområdet, insamling av information och upprätthållande av nätverk.

Information om dövblindområdet

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER är sekretariat åt Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet. Rådet genomför också projekt på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Information om Rådet för nordiskt samarbete

Stöd till funktionshindersorganisationer

STÖDORDNINGEN för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete delar ut bidrag för att stimulera samarbete mellan funktionshinderorganisationer i Norden. Bidrag kan också ges för samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena, d.v.s. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Information om Stödordningens bidrag

Internationellt samarbete inom funktionshindersområdet

Nordens Välfärdscenter deltar i flera internationella samarbeten inom funktionshindersområdet. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer information om Nordens Välfärdscenters internationella samarbeten

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Projekt

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur.

Funktionshinderspolitiska handlingsplaner i Norden

  DANMARK Nationell strategi eller handlingsplan: "Handicappolitisk redegørelse” Huvudområden: "Bevidstliggørelse og bekæmpelse af diskrimination[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • When society does not see, hear or understand

  2016-11-28

  The United Nations, The Council of Europe and the EU have, in conventions, action plans and various[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Employment and Disability – How do we make it work?

  2016-09-30

  High employment is the very cornerstone of the Nordic welfare model and vital to the high standard of liv[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Employment and Disability – How do we make it work?

  2016-09-30

  Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet