English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshinder

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur. Vi arbetar för att bidra till implementeringen i Norden av intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till ett mer universellt utformat samhälle.

Funktionshinder

METODER för arbetet är bland annat att underlätta kunskapsutväxling mellan olika nordiska miljöer och initiera gränsöverskridande samarbete. Det sker exempelvis genom projekt, nätverk, arbetsgrupper och seminarier.

VI ERBJUDER utbildningar och service till personal och organisationer som arbetar för och med personer med dövblindhet.

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och det arbetet är nära länkat till övrigt arbete inom området.

VI DELAR också ut bidrag för att stimulera samarbete mellan funktionshindersorganisationer i Norden och närområdet.

FN:s KONVENTION om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har olika status i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Danmark, Norge, Sverige, Färöarna och Grönland har ratificerat konventionen, d.v.s. att staten tar på sig att följa konventionen. Island, Finland och Åland har ännu inte gjort det. I skrivande stund, januari 2015, har statsrådet i Finland lämnat över en proposition till riksdagen med förslag om ratificering.

 

Projekt inom funktionshindersområdet

Personer med funktionsnedsättning med samisk bakgrund

FN:s konvention om rättigheter för funktionshindrade.
Vi kommer att arbeta med detta som tema under de kommande åren, som en del av Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshindersområdet.

Handlingsplan funktionshindersområdet

Rätten till eget hem

Kultur, media och synlighet

Funktionshinderspolitiken i Norden

Utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning

 

Dövblindområdet

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER erbjuder service till personal och organisationer som arbetar för och med personer med dövblindhet. Serviceutbudet omfattar bland annat en nordisk utbildning som kompletterar de nationella, förmedling av information och kunskap på dövblindområdet, insamling av information och upprätthållande av nätverk.

Information om dövblindområdet

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER är sekretariat åt Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet. Rådet genomför också projekt på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Information om Rådet för nordiskt samarbete

Stöd till funktionshindersorganisationer

STÖDORDNINGEN för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete delar ut bidrag för att stimulera samarbete mellan funktionshinderorganisationer i Norden. Bidrag kan också ges för samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena, d.v.s. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Information om Stödordningens bidrag

Internationellt samarbete inom funktionshindersområdet

Nordens Välfärdscenter deltar i flera internationella samarbeten inom funktionshindersområdet. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer information om Nordens Välfärdscenters internationella samarbeten

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Projekt

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur.

Funktionshinderspolitiska handlingsplaner i Norden

  DANMARK Nationell strategi eller handlingsplan: "Handicappolitisk handlingsplan 2013. Et samfund for alle" Huvudområden: "Medborgarskap och[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Projektrapportens omslag

  Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse

  2016-04-22

  Denna kvalitativa studie är såväl slutrapport i det norska forskningsprojektet «Mennesker med[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Når noen må ta regien - Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

  2016-03-18

  Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge so[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Creating participation for youth with mental health problems

  2016-03-10

  This report is an investigation of how different Nordic welfare services in Denmark and Sweden in coopera[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet