English page Verkkosivu suomeksi

Workshop om familjecentraler som arena för tidigt stöd

maj
2012
10

Antalet familjecentraler i Norden växer och intresset att utveckla verksamheterna är stort. Den snabba framväxten har dock gjort att utvecklingen spretar: innehållet i verksamheterna kan vara väldigt olika, även inom samma land. Det saknas kunskap om verksamheternas resultat och målgrupper och strategier är ofta inte väldefinierade.

Med detta som bakgrund arrangerade Nordens Välfärdscenter, i samarbete med Det finlandssvenska kompetenscentret och det finska Social- och hälsovårdsministeriet, workshoppen "Familjecentraler – en arena för tidiga insatser i Norden". Forskare och praktiker möttes för att diskutera olika ideer om hur verksamheterna kan förbättras. Det poängterades att samarbetet som utvecklas i familjecentralerna, tvärs över sektorerna, är unikt. I och med att samhällets familjestöd genom bl.a. mödra-, barnavårdscentraler och öppna förskolor i princip når 90 procent eller mer av alla familjer i Norden, finns goda förutsättningar att redan på ett tidigt stadium upptäcka barn och familjer som behöver någon form av stöd. Familjecentralerna passar bra som en arena för stödjande insatser. Det är dock viktigt att man väljer evidensbaserade insatser och att de implementeras, dokumenteras och följs upp på rätt sätt.

Petra Kouvonen från Nordens Välfärdscenter har studerat några familjecentraler i de nordiska länderna och presenterade ett förslag till guide för kommuner som vill starta en familjecentral. Både hennes presentation och övrigt material från workshoppen kan du se och ladda ner från vår hemsida.

Workshoppen var en del av projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer" som drivs av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Kristin Marklund är projektledare:

- Det var ett givande möte mellan forskare och praktiker från hela Norden, säger hon. Diskussionerna var spännande och det nordiska samarbetet är inspirerande, de exempel som lyftes fram under workshoppen visar att vi har mycket att lära av varandra.

Här finns presentationerna från workshoppen den 8 maj 2012

Slutkonferensen för projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer" arrangeras i Stockholm 3-4 december 2012. Mer information om konferensen finns här.

Här finns mer information om projektet

Via vår hemsida kan du också anmäla dig för att få löpande information om både projektet och konferensen.

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet