English page Verkkosivu suomeksi

Rådet avvaktar ministerbesked om Oslodeklarationen

  • Funktionshinder
feb
2014
14

Det nya Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder följer upp Oslodeklarationen och efterlyser besked om de nordiska ländernas kulturministrar ställer sig bakom den. Man avvaktar nu återkoppling från ländernas kulturdepartement. Oslodeklarationen: Bort från offer och hjältestereotyper antogs ursprungligen av det tidigare Nordiska Handikappolitiska Rådet, NHR.

Ärendet var ett av många när ledamöterna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder samlades för ett tvådagarsmöte i Stockholm i början av februari. En stor del av arbetet går ut på att formulera hur den framtida verksamheten ska utformas. Som led i det, fick rådet presentationer av projekt som tidigare initierats av NHR:

  • Helena Lagercrantz, Nordens Välfärdscenters kommunikationschef, presenterade projektet "Kultur, media och synlighet". Inom ramen för projektet arrangeras närmast en debatt i Reykjavik den 26 mars om mediers ansvar och roll för inkludering av personer med funktionsnedsättning.
  • Maarit Aalto, projektledare på Nordens välfärdscenter, presenterade pågående projekt om goda exempel vid högre utbildning och övergången till arbetsliv. Intervjuer har genomförts såväl med personer från högre lärosäten som med arbetsgivare från offentlig och privat sektor.

Utöver dessa projekt presenterade Terje Olsen, projektledare vid Nordens Välfärdscenter, temat får årets Nordic Day, som äger rum i Rom 6 juli, i anslutning till ESN-konferensen 7-9 juli. Nordens Välfärdscenter har valt att arbeta med temat Violence against persons with disabilities – to prevent, recognize and respond och bjuder in Rådet till samarbete.

Rådets fokus ligger på att lägga fast grunderna för det framtida arbetet. Till nästa möte i Reykjavik den 26 och 27 mars finns ett genomarbetet förslag på strategi för Rådet och dessutom den handlingsplan för det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet till vilken Nordiska ministerrådet har bett om inspel.

Länk till Oslodeklarationen

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet