English page Verkkosivu suomeksi

Omfattande projekt för integrering av funktionshindersperspektiv

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
mar
2015
30

Under mars månad har en rad aktiviteter arrangerats inom ramen för paraplyprojektet ”Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald”. Projektet ska bidra till att uppfylla mångfaldsmålen i Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling och består av tre delar.

Bild på människor runt mötesbord

Första delen berör Nordiska ministerrådets egen verksamhet och är ett så kallat mainstreamingprojekt. Projektet vill öka medvetenheten om funktionshindersperspektivet och situationen för kvinnor, män, flickor och pojkar med olika funktionshinder inom verksamhetens relevanta delar. De områden som tas upp är arbetsmiljö, möten, konferenser och kommunikation med fokus på universell utformning och tillgänglighet men även utveckling och utformning av nordisk politik.

I det andra delprojektet ska en expertgrupp skriva en kartläggning inom temat för ”Könsrelaterat våld och funktionshinder” och även rekommendationer till nordiska och nationella beslutsfattare på hur detta våld kan förebyggas.

Den tredje delen bygger också på rekommendationer från en expertgrupp men inom området för universell utformning och tillgänglighet. Denna grupp kommer också att vara rådgivande för de behov som identifieras i mainstreamingprojektet.

Under de första mötena har experterna bidragit med material om situationen i sina länder och självstyrande områden. Kartläggningarna kommer att skrivas till rapporter senare i vår och i september träffas experterna för att arbeta fram rekommendationer.

Experterna består av myndighetspersoner, forskare och representanter för funktionshindersorganisationer och har blivit utsedda av medlemmarna ur Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. I grupperna finns både kvinnor och män som har egna erfarenheter av att leva med funktionsnedsättningar och behov av tillgänglighet.

Aktuellt inom de olika delprojekten

Nordisk kunskapsinsamling om universell utformning och tillgänglighet

Om projektet "Könsrelaterat våld och funktionshinder"

Material fr��n presentationer

Nordiskt samarbete om funktionshinder 25 mars (.pdf 260kB)

Jämställdhetsintegrering i Nordens Välfärdscenter (.pdf 361kB)

Hållbar utveckling och verktyget GRO för Nordens Välfärdscenter (.pdf 508kB)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet