English page Verkkosivu suomeksi

Nytt inspirationshäfte om demens

  • Välfärdspolitik
jan
2015
19

Nordens välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Nu kan du läsa om deltagarnas diskussioner i vårt senaste inspirationshäfte.

I de nordiska länderna lider en halv miljon människor av diagnostiserad demens, medan antalet personer med icke diagnostiserad demens är okänt, men förmodat stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt, och att det generellt i de nordiska länderna förväntas bli en fördubbling av antalet fram till 2050.

Nationellt har man i de nordiska länderna ett stadigt ökande fokus på det växande antalet personer med demens, både för att ge vård av god kvalitet och för att använda de ekonomiska resurserna så effektivt som möjligt.

I Norge, Sverige och Danmark, har regeringarna avsatt öronmärkta medel till demensområdet, och de flesta av de nordiska länderna har upprättat en handlingsplan för demensområdet. Det råder enighet bland tekniska experter att det finns ett behov av tätare samarbete i nordisk regi för att öka utbytet av erfarenheter om bästa praxis inom demensområdet, särskilt inom områdena som gäller mindre grupper av demenssjuka.

Nordens välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Dessa workshoppar avhandlade följande stora och viktiga sociala teman: användning av välfärdsteknologi i demensvården, bostadssituation för personer med demens och vård/omsorg för dementa.

Läs mer om nätverksdeltagarnas diskussioner i vårt senaste inspirationshäfte "Nordiskt demensnätverk".

Nordiska demensnätverk

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet