English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt samarbete på europeisk nivå

  • Välfärdspolitik
apr
2015
30

Europarådets expertkommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning utvärderade under sitt möte i Strasbourg hur den pågående handlingsplanen för området har påverkat medlemsländerna. Planen har varit i kraft sedan 2006 och är inne på sitt sista år. Mötet handlade också om form och innehåll i nästa satsning för funktionshinderssamarbetet. Nordens Välfärdscenter deltog i mötet i egenskap av observatör.

Under mötet träffades företrädarna från Finland, Island, Norge och Sverige för att informellt diskutera ett eventuellt nordiskt samarbete inom Europarådet och andra internationella sammanhang. Ett tema under samtalen var vikten av att analysera mervärdet av samarbetet i olika forum, att arbetet inte dupliceras.

Koncisare handlingsplan önskas

- Vi ser gärna att Europarådets nya handlingsplan eller strategi om funktionshinder har färre punkter än den nuvarande. Kanske fyra—fem stycken i stället för 15 som i den nuvarande. En av dem får gärna vara universell utformning, säger Joseph Vasquez från Norge som också är med i kommitténs arbetsgrupp för nästkommande plan eller strategi.
Tea Hofften från Finland håller med. Finland har nyligen beslutat att ratificera FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Landet behöver göra en sista lagändring, som handlar om tvångsvård på grund av funktionsnedsättning innan konventionen kan ratificeras formellt vid FN.
Interiör från möteslokalen i StrasbourgIslands representant Rún Knútsdóttir framförde till kommittén att, förutom frågor om rättssäkerhet och tillgänglighet, anser Island att det är viktigt att sociala och ekonomiska rättigheter inkluderas. Våld mot kvinnor och barn var ett annat centralt tema vid mötet.
- Det är i slutänden människors sociala och ekonomiska status som avgör deras möjligheter att delta i samhällets alla delar på lika villkor. Ekonomisk självständighet minskar riskerna för segregering, ekonomiskt beroende och utnyttjande av andra och det minskar risken för att utsättas för våld i olika former, menade Rún.

Uppföljning väcker intresse

Arvid Lindén från Sverige beskrev den nationella uppföljningen av 22 statliga myndigheters arbete för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Sveriges struktur för uppföljning av den funktionshinderpolitiska strategin har väckt stort intresse internationellt.
- Det är viktigt att Europarådets nya satsning baseras på FN-konventionen, men också ger mer plats för erfarenhetsutbyte mellan länderna och delning av goda exempel. Det blir alltid intressanta vinklingar på det egna landets arbete, vi kan alla alltid bli ännu bättre, säger Arvid Lindén.
Under mötet fick Maria Montefusco, projektledare vid Nordens Välfärdscenter och sekreterare för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, möjlighet att berätta om Nordiska ministerrådets nya handlingsplan för funktionshindersområdet. Inför utformningen av den nordiska handlingsplanen gjordes en noggrann genomgång av annat internationellt funktionshinderssamarbete, Europarådets, EU:s och FN:s. Syftet var att maximera nyttan för de nordiska länderna som redan deltar aktivt i så många internationella samarbeten.

Fem människor är uppställda på gruppfotot och ser in i kameran. Det är Maria Montefusco, Nordens Välfärdscenter, Joseph Vasquez, Norge, Tea Hofften, Finland, Rún Knútsdóttir, Island samt Arvid Lindén, Sverige

FAKTA OM EXPERTKOMMITTÉN

47 länder är representerade i Europarådets expertkommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De har rätt att rösta och medverka som styrande för den politik som beslutas. Ett antal europeiska organ som EU-kommissionen, funktionshindersorganisationer och mellanstatliga samarbetsorganisationer är också medlemmar i kommittén men då som observatörer.
Nordens Välfärdscenter har den statusen och har sedan ett antal år deltagit i kommitténs arbete.

Mötesplatsen i Strasbourg

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet