English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter på internationell alkoholforskarkonferens

  • Folkhälsa
jun
2015
15

I början av juni arrangerades den 41:a internationella alkoholforskarkonferensen i regi av Kettil Bruun Society (KBS) i München. Under konferensen presenterades bland annat Nordens Välfärdscenters forskarnätverk H20 Nordic.

Nätverket H20 Nordic är ett nordiskt forskningssamarbete om hur människor och samhället påverkas av andras alkoholkonsumtion. Forskarna i nätverket söker bland annat svar på när och hur omgivningen påverkas av alkoholkonsumtion, vilka situationer människor upplever som skadliga för sig själva, sin familj och sina vänner och om det finns skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller upplevelsen av negativa effekter. Det nordiska nätverket presenterades i samband med ett internationellt arbetsmöte för forskare som jobbar med denna tematik.

Det nordiska väckte uppmärksamhet

- Motsvarande internationella jämförelser pågår och håller på att startas på olika håll i världen. Det nordiska samarbetet som pågått längst väckte intresse bland deltagarna och flera var intresserade av att både samarbeta med nätverket, men också jobba enligt det nordiska nätverkets modell, berättar Nordens Välfärdscenters projektledare Nina Karlsson.

Det nordiska forskningssamarbetet om alkoholskador på tredje part pågår också på ett internationellt plan. Den 14-17 september 2015 arrangerar Nordens Välfärdscenter tillsammans med en rad nordiska forskningsinstitutioner den internationella forskarkonferensen ”Alcohol’s Harm to Others – Perceptions, Policies and Approaches” i regi av Kettil Bruun Society i Helsingfors.

Workshop om forskning kring behandlingssystem

Kerstin Stenius, forskare och chefredaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs, sammankallade tillsammans med Lynda Berends från Australien en internationell workshop om forskning kring behandlingssystem under KBS-konferensen i München. Fjorton forskare från tio länder deltog.

Syftet med workshopen var att stärka nätverket mellan forskarna i de olika länderna och identifiera gemensamma forskningsteman. Gruppen beslöt att studera hur olika behandlingsmodeller, -idéer och -metoder sprider sig från ett land till ett annat. Brukarmedverkan, kontrollerat drickande, New Public Management och skadereducering var bland de teman som väckte intresse bland forskare från minst tre länder.

Forskarnas första mål är att producera artikelutkast till nästa KBS-konferens, år 2016. En viktig målsättning är också att involvera forskare från låg- och medelinkomstländer, med tanken att de rikare länderna kan lära sig av de länder som inte har så utvecklade och invecklade behandlingssystem.

Nordens Välfärdscenter koordinerar nordiskt nätverk

Nordens Välfärdscenter har också nyligen inlett ett projekt där centret koordinerar ett nordiskt nätverk som kartlägger de nordiska behandlingssystemen för alkohol- och drogberoende.

- I fokus står särskilt en kartläggning av indikatorer för lokala vårdbehov och vårdsystemens funktion, upphandlingspraktiker och behandlingsregister i Norden. Målet är att främja och initiera framtida nordisk forskning, berättar Kerstin Stenius.

KBS 2015 - 41st Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society in Munich, 1-5 June, 2015 (nytt fönster)

KBS Thematic Meeting: Alcohol’s Harm to Others, in Helsinki, 14-17 September, 2015

Nordens Välfärdscenters projekt H20 Nordic - alkoholskador på tredje part

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Bild: Kerstin Stenius

KBS-mötets deltagare i München
Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet