English page Verkkosivu suomeksi

Hur påverkas du av andras drickande?

  • Folkhälsa
sep
2016
21

I de nordiska länderna löper unga, kvinnor, ensamstående och personer boende i storstadsområden större risk att skadas av andras drickande. Det är ett av resultaten som forskarnätverket H20 Nordic kommit fram till.

Den nya publikationen ”The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker” beskriver nätverkets viktigaste forskningsresultat och ger perspektiv på hur alkoholkonsumtion påverkar individen och samhället som helhet.

Skador på grund av bekanta personers drickande

Forskarna har utgått ifrån nationella befolkningsstudier om alkoholvanor och upplevda skador på grund av drickande, både hos personer som respondenterna känner och hos okända. Studierna inkluderar alla de nordiska länderna samt Skottland.

Den jämförande studien, som kartlagt negativa konsekvenser av alkoholkonsumtion hos personer som respondenterna känner, till exempel familj, vänner, ex-makar eller kollegor, visade att upp till en fjärdedel av alla respondenter hade upplevt någon skada som beror på andras drickande.

- De finska och isländska respondenterna uppgav oftast att de drabbats av skador, medan de skotska i minst utsträckning uppgav att de skadats, berättar projektledaren Nina Karlsson.

Respondenterna fick också uppskatta allvarlighetsgraden för de upplevda skadorna. 

- De skotska respondenterna rapporterade de allvarligaste skadorna, medan finländare och danskar skattade skadorna som mindre allvarliga. Resultaten väcker frågor om tolerans och hur den påverkar människors upplevelse av att ha skadats av någons drickande, säger Karlsson.

Skador på grund av okändas drickande

Forskarna som undersökte skador på grund av okändas drickande jämförde fem typer av skador: fysisk skada, förstörda kläder eller tillhörigheter, verbala kränkningar, rädsla för berusade personer på allmän plats och att hållas vaken på natten. Den vanligaste skadan var att hållas vaken på natten på grund av någons drickande; andelen uppgivna skador låg mellan 15 och 33 procent. Att skadas fysiskt var den kategori som rapporterades minst i alla länder. Mellan 2 och 6 procent uppgav att de drabbats av sådana skador.

- Då skadorna placeras på en skala, är att hållas vaken på natten och fysisk skada varandras motpoler. Fysisk skada förväntas förekomma betydligt mer sällan än mer allmänna typer av besvär. Det verkar ändå finnas stora variationer när det gäller i hur stor utsträckning dessa båda typer av skador har rapporterats i olika länder. Här kan man igen fråga sig vilken roll känslighet och tolerans för skador spelar i olika dryckeskulturer och hur dessa faktorer påverkar i vilken utsträckning man rapporterar upplevda skador, påpekar Karlsson.

Publikationen innehåller också preliminära resultat från en kvalitativ studie som mer ingående utforskar hur tolerans påverkar upplevelsen av att skadas av andras drickande. En av nyckelfrågorna i studien är när och varför det är, eller inte är, problematiskt att dricka i olika sociala situationer. Publikationen diskuterar också om man kan mäta skador i pengar, och sammanfattar olika internationella perspektiv på hur alkohol kan skada andra.

Publikationen "The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker”

Projektet H20 Nordic - Alkoholskador på tredje part

Pärmbild av ung man som stirrar melankoliskt ut genom fönster
Nina Karlsson

Ansvarig

Nina Karlsson

Projektledare/seniorrådgivare

Tel. dir. +358-207 410 880

Mobil +358-45 872 0270

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet