English page Verkkosivu suomeksi

Finland antar FN-konvention

  • Funktionshinder
mar
2015
4

Finland har antagit FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När konventionen träder i kraft blir Finland juridiskt bundet att följa konventionens krav. En arbetsgrupp har gått igenom Finlands lagstiftning och jämfört den med konventionens ålägganden.

FNs flaggaSom en följd av jämförelsen har en del av lagstiftningen ändrats och preciserats, bland annat lagen om likabehandling och befolkningsdatalagen.
Det kommer att ta tid innan den praktiska inverkan av riksdagens beslut märks i vardagslivet. Inom exempelvis dövblindrörelsen kommer man att arbeta för att teckenspråket ska användas inom betydligt fler områden än i dag: det borde gå att kontakta larmnumret 112 med teckenspråk, fler tv-program bör produceras på teckenspråk liksom fler tjänster, t.ex. service för åldrande döva.

 Konventionen sätter press på samhällsaktörer

- Det är oerhört glädjande att Finland har antagit konventionen, säger Anna Dahlberg, projektledare och ansvarig för funktionshindersområdet på Nordens Välfärdscenter. Det innebär en ökad press på samtliga samhällsaktörer att uppmärksamma funktionshindersperspektivet och vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning i allt som berör dem. Det är även glädjande och viktigt för det nordiska samarbetet kring frågorna.

Övervakning via kontrollkommitté

När konventionen träder i kraft ska den finska staten med jämna mellanrum avge en fullständig rapport om de åtgärder som vidtagits för att verkställa sina skyldigheter enligt konventionen. Rapporten lämnas till FNs kontrollkommitté, UN CRPD, Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Kommittén återkommer sedan med slutsatser och rekommendationer.

LÄS HÄR nyheten på Finlands riksdags hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet