English page Verkkosivu suomeksi

Ett utökat tvärsektoriellt samarbete behövs på Island

  • Välfärdspolitik
nov
2016
15

Island behöver en tvärsektoriell instans som fokuserar på ungas inflytande och investerar i tidiga insatser. Skol-, hälso-, sociala sektorn samt arbetsmarknadsinsatser måste samarbeta för att man på ett tidigt stadium ska kunna ingripa och förbättra sitationen för unga som behöver stöd. Det var slutsatsen under Nordens välfärdscenters seminarie Unga in i Norden som hölls i Reykjavik den 27 oktober.

Ungas självupplevda psykiska ohälsa ökar på Island, som i övriga Norden. Unga är en heterogen grupp och insatserna bör individanpassas. Vissa unga behöver mer omfattande insatser samt en långsiktig uppföljning och andra behöver tillgång till rätt nätverk eller en mindre resurskrävande och kort insats.

Under seminariet lyftes det faktum att avhopp från skolan i hög grad accepteras på Island. Det starka samband som finns mellan ungdomars dåliga skolprestation och psykiska ohälsa skulle behöva diskuteras. Unga behöver hjälp och vägledning i ett tidigt skede. De vill respekteras, känna sig behövda, sedda och hörda, enligt Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens välfärdscenter. De vill ha hjälp med att hitta vägen till en för dom meningsfull tillvaro.

Förslag på förändringar

Lidija Kolouh-Söderlund presenterade tre förslag. Hon föreslog att Island skulle grunda en elevservice, där man kunde ta emot studerande inom grund- och gymnasieskolan. Hon efterlyste också alternativ till gymnasiestudier på Island, t ex produktionsskolor eller så kallad lärlingsutbildning. Slutligen föreslog hon en ökad service inom vården och ökat samarbete mellan hälsoservicen och annan välfärdsservice inom skola och hälsosektorn.

Vänta inte

Under den livliga paneldebatten efterlyste politikern Ilmur Kristjánsdóttir vid socialstyrelsen i Reykjavik ett mer förebyggande arbete som skulle börja så tidigt som på förskolan. Hon uppmanade också de som jobbar med unga att inte vänta, utan handla snabbt när det gäller ungdomars psykiska hälsa. Hon anser att specialisterna borde vara olydiga, handla först och sedan be om tillstånd av sina chefer.

– Här på Island måste hälsosystemet reformeras. Vi måste stötta familjen från och med graviditeten och organisera skolsystemet så att alla instanser kan samarbeta för att öka barnets välbefinnande, poängterar Sigrún Daníelsdóttir, folkhälsomyndigheten Landlæknisembættið på Island.

Unga med psykiska problem kan lätt spåras inom skolsystemet, men en lärare har kanske inte möjlighet att lyssna på alla elever och har inte den specialkompetens som behövs. Därför bör andra professioner arbeta i skolan, så lärarna får mer tid för sin uppgift. Undersökningsföretaget Analysas Jóhanna Rósa Arnardóttir tycker att Island med tvärsektoriellt samarbete har en unik möjlighet att utveckla bra stöd till unga som lider av psykisk ohälsa. Det handlar bara om att ta sig tid och lyssna på unga, de sitter oftast på de goda lösningarna själva, säger hon. 

Organisera arbetet

Psykologen Hákon Sigursteinsson, anställd av Reykjavik stad, anser att myndigheterna borde fundera över hur de ska organisera samarbetet sinsemellan.

Forskarna Ragnhild Holmen Waldahl och Cecilie Høj Anvik på Nordlandsforskning i Norge presenterade sin fältstudie och dess resultat från Island, Färöarna och Norge.

Forskarna poängterar att det finns många bra exempel på samarbete mellan olika sektorer på Island, men att hälsosektorn är frånvarande i samarbetet.

– För att man ska lyckas så måste problemet tas på allvar av myndigheterna, säger de.  

Fem personer i paneldebatt

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet