English page Verkkosivu suomeksi

En miljon till mångfald och mot hinder!

  • Funktionshinder
aug
2014
20

Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ”Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald”. Projektet ska koordineras av Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet. Summan tas ur implementeringsbudgeten för mångfaldsmålen i strategin Hållbar utveckling, som är de nordiska samarbetsministrarnas strategi och gäller hela det nordiska samarbetet.

Arbetsutskottet för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinderGenom projektet "Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald" kommer funktionshindersperspektivet att tydliggöras i flera av det nordiska samarbetets verksamheter och politikområden.

Projektverksamheten kommer också att ha ett tydligt jämställdhetsfokus. Dessa två perspektiv behandlas ofta var för sig men i detta uppdrag ska båda ses, någonting som är viktigt inte minst gällande diskriminering och våld.

Beviljningen av projektet är ett mycket välkommet besked, ett år efter att Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder fått sitt mandat, och ett halvår in i det nya rådets första riktiga arbetsår. Projekten ska bland annat genom arbetsseminarier ta fram ett nordiskt åtgärdsförslag mot könsrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning.

  • En översikt ska göras om hur diskrimineringsskyddet för personer med funktionsnedsättning ser ut i nordiska länder och självstyrande områden. 
  • En arbetsgrupp med experter på universell utformning ska utses. Gruppen ska föreslå former för kunskapsdelning och -utveckling för ämnet på nordisk nivå.
  • En central del av projektet är att följa upp och föreslå förbättringar på hur det officiella nordiska samarbetet kan bli mer tillgängligt och användbart för det betydande antal nordiska invånare som har någon typ av funktionsnedsättning.

- Det är ett viktigt erkännande för det nya funktionshinderrådet att våra förslag går igenom, att ministerrådet visar att funktionshindersperspektivet prioriteras. Det ska bli mycket spännande att se vad projekten leder till, kommenterar Rún Knútsdóttir, ordförande för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och jurist från det isländska Välfärdsministeriet.

Bakgrund
Bakgrunden till projekten är det förslag till en treårig handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder som Nordens Välfärdscenter tagit fram i samarbete med det nya Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (Funktionshinderrådet). Uppdraget kom från Ministerrådet för Social- och hälsopolitik men gäller alla relevanta politikområden. Förslaget till handlingsplan innehåller tre fokusområden: Implementering av mänskliga rättigheter, Mångfald och integrering av funktionshindersperspektiv och Fri rörlighet. Det aktuella projektet, som nu har fått finansiering, motsvarar de tre aktiviteter som föreslogs under fokusområdet Mångfald och integrering av funktionshindersperspektiv. Bakom ansökan om finansiering från mångfaldsbudgeten i strategin Hållbar utveckling står ministerrådets ämbetsmannakommittéer för social- och hälsopolitik (ÄK-S) och jämställdhetspolitik (ÄK-JÄM). Ansökan skrevs i samarbete mellan sekretariaten för de båda ämbetsmannakommittéerna och sekretariatet för funktionshinderrådet.
Projekten ska koordineras av sekretariatet för funktionshinderrådet och genomföras med dess medlemmar nära verksamheten. Medlemmarna är utsedda av regeringar och funktionshindersorganisationer i samtliga nordiska länder och självstyrande områden.

Kontaktperson

Maria MontefuscoMaria Montefusco
Projektledare
+46 76 1992807
Epost:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet