English page Verkkosivu suomeksi

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

  • Alkohol och narkotika
apr
2014
11

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

NolomMålet med undersökningen var att ta reda på varför patienter avbryter substitutionsvården. På så sätt kan man vidta åtgärder som kan förhindra avbrott. 10 personer inom substitutionsvården i Aarhus, Stavanger, Umeå, Helsingfors och Esbo intervjuades för rapporten.

Enligt forskaren Jani Selin, som har sammanställt rapporten, visade projektet att det finns ett behov av att systematiskt dokumentera varför patienterna väljer att avbryta vården och hur allmänt det är.

- Det är viktigt att veta varför behandlingen avbryts bland annat för att kunna trygga kontinuerlig vård för patienter inom den psykiatriska vården. En avbruten substitutionsbehandling kan betyda att också den psykiatriska vården avbryts, säger Selin.

Trots att de olika vårdsystemen i de fyra nordiska länderna skiljer sig från varandra finns det i alla länder patienter inom substitutionsvården med likadana erfarenheter av en balansgång mellan vård, ett drogfritt liv och ett liv med droger.

- Man bör beakta dessa patienters personliga behov av psykosocialt stöd, deras individuella rehabiliteringsfaser och behandlingsmål inom de olika vårdsystemen. Det behövs tydliga instruktioner, utbildning av personalen och åtgärder som främjar ett aktivt deltagande i vården bland patienterna. Regelbundna brukarenkäter som används för en utveckling av vården kunde vara ett sådant steg, konstaterar Selin.

Undersökningen är en del av Nordens Välfärdscenters jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) Syftet med projektet är bland annat utreda hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre då konsumtionen av rusmedel ökar samtidigt som resurserna är allt mer begränsade. I projektet jämförs missbruksvårdens utformning, organisering och resultat på lokal nivå.

Ytterligare information:

forskare Jani Selin, tfn 050 378 0720050 378 0720, jani.selin(at)gmail.com
forskare Kerstin Stenius, tfn 040 553 2374040 553 2374, kerstin.stenius(at)nordicwelfare.org
specialrådgivare Pia Rosenqvist, tfn 040 510 3933040 510 3933, pia.rosenqvist(at)nordicwelfare.org

- Utveckling av substitutionsvård för opiatberoende -
resultat från en pilotstudie av lokal missbruksvård i fyra nordiska länder (pdf)

- Opioid substitution treatment (OST) in four Nordic municipalities (pdf)

www.nordicwelfare.org/nolom

Bild: Benjamin Suomela

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet